Ord som talar

Antal tavlor i kategorin: 24

Priser

30 x 40 cm    329 kr
40 x 60 cm    495 kr
50 x 70 cm    595 kr

El Shaddai

Beställningskod: Ord 1

Storlekar: 30×40, 40×60, 50×70

Förundran

Beställningskod: Ord 2

Storlekar: 30×40, 40×60, 50×70

Vila

Beställningskod: Ord 3

Storlekar: 30×40, 40×60, 50×70

Pax universalis

Beställningskod: Ord 4

Storlekar: 30×40, 40×60, 50×70

Kyrie eleison

Beställningskod: Ord 5

Storlekar: 30×40, 40×60, 50×70

Hopp

Beställningskod: Ord 6

Storlekar: 30×40, 40×60, 50×70

Renhet

Beställningskod: Ord 7

Storlekar: 30×40, 40×60, 50×70

Peace

Beställningskod: Ord 8

Storlekar: 30×40, 40×60, 50×70

Förtröstan

Beställningskod: Ord 9

Storlekar: 30×40, 40×60, 50×70

Christus vivit

Beställningskod: Ord 10

Storlekar: 30×40, 40×60, 50×70

Ändåism

Beställningskod: Ord 11

Storlekar: 30×40, 40×60, 50×70

After blossom

Beställningskod: Ord 12

Storlekar: 30×40, 40×60, 50×70

Shalom

Beställningskod: Ord 13

Storlekar: 30×40, 40×60, 50×70

Beauty

Beställningskod: Ord 14

Storlekar: 30×40, 40×60, 50×70

Nåd

Beställningskod: Ord 15

Storlekar: 30×40, 40×60, 50×70

Tron ser längre

Beställningskod: Ord 16

Storlekar: 30×40, 40×60, 50×70

Dreaming

Beställningskod: Ord 17

Storlekar: 30×40, 40×60, 50×70

Gratitude

Beställningskod: Ord 18

Storlekar: 30×40, 40×60, 50×70

Gloria

Beställningskod: Ord 19

Storlekar: 30×40, 40×60, 50×70

När hjärtat ser

Beställningskod: Ord 20

Storlekar: 30×40, 40×60, 50×70

Omsluten

Beställningskod: Ord 21

Storlekar: 30×40, 40×60, 50×70

Believe

Beställningskod: Ord 22

Storlekar: 30×40, 40×60, 50×70

Psalm 23

Beställningskod: Ord 23

Storlekar: 30×40, 40×60, 50×70

Stillhet

Beställningskod: Ord 24

Storlekar: 30×40, 40×60, 50×70